Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru (slovak version)

VRÁTENIE TOVARU

Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 4. V súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na zákazku (mieru) alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.
 5. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo e-mailom. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je o.i. prílohou potvrdenia o prijatí objednávky.
 6. Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu:
  Veronika Moskaľová, Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou (Slovenská republika) alebo emailom na info@hyggelig.sk
 7. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
 8. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ zašle tovar predávajúcemu na nasledovnej adrese: Mgr. Veronika Moskaľová, Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou (Slovenská republika).
 9. Spotrebiteľ je povinný tovar vrátiť úplný, pokiaľ možno s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v stave  a hodnote, v akom tovar prevzal, inakzodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci je oprávnený preskúmať vrátený tovar, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je opotrebovaný alebo poškodený.
 10. Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.
 11. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, iba v prípade ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 12. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia od predávajúceho, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 13. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 14. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
 15. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.
 16. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
 17. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obchodného zákonníka.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Mgr. Veronika Moskaľová, s miestom podnikania Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: 51 834 332

Tel: +421 918 576 893

E-mail: hyggelig.sk@gmail.com

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar : …………………………………………………………………………………………………………………….  

 • Dátum objednania/dátum prijatia (*) ………………………………
 • číslo objednávky: ……………………………………….

— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………………………………………….  

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ……………………………………….  

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..  

— Dátum …………..  

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Returns & Refunds (english version)

Returns & Refunds

Contract withdrawal

 1. Purchaser´s contract withdrawal, acting as the consumer, is governed by provisions of the Act no. 102/2014 Coll.
 2. The consumer is authorized to withdraw from remotely concluded contract or the contract concluded outside the operational premises of the Seller also without stating any reason to 14 days from the takeover of goods or from the conclusion of the contract on providing the service.
 3. The consumer can withdraw from the contract, of which subject is the delivery of goods, also before contract withdrawal period beginning.
 4. In accordance with § 7 sec. 6 letter c) of the Act no. 102/2014 Coll., the consumer cannot withdraw from the contract, if this contract´s subject is selling of products created according to personal requirements of the Purchaser, products tailored to personal needs of the Purchaser, or goods solely for one concrete Purchaser. In accordance with these T&C´s and stated legal provision, it is not possible to withdraw from the contract, of which subject is creation of goods with the use of the service of product personalization, as such product should serve only for one concrete purchaser, and this product cannot be returned regarding its qualities.
 5. The consumer can apply the right on contract withdrawal by the Seller in written form or by e-mail. The consumer can use the contract withdrawal form located on relevant sub-site of electronic shop of the Seller.
 6. Legal action directed towards contract withdrawal can be submitted in written form to address:

Mgr. Veronika Moskaľová, Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou (Slovakia) or via email info@hyggelig.sk

 • Contract withdrawal period is considered as maintained, if the notification on contract withdrawal was sent to the Seller latest on the last day of given period.
 • Latest to 14 days from the contract withdrawal, the consumer is obliged to return the goods or to bring the product to the Seller or to authorized person for the takeover of the goods. This period is considered as maintained, if the product was submitted for transport latest on the last day of given period. The consumer can send the goods to the Seller to address: Mgr. Veronika Moskaľová, Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou (Slovakia).
 • The consumer is obliged to return the product in complete condition, with complete documentation, undamaged, clean, if possible also with original package, in overall condition and same value as it was received, otherwise is responsible only for the decrease of product´s value, which was formed as the consequence of such manipulation with the goods, which is over the level of manipulation necessary for finding of qualities and functionality of goods.
 • The Seller is obliged, without any delay, latest to 14 days from the day of delivery of notification on contract withdrawal, to return to the consumer all payments accepted from him/her in relation to the order. Contracting parties can agree that instead of the refund of the purchase price, the Seller exchanges returned goods for other goods from the offer of corresponding value.
 • By contract withdrawal, the subject of which is the sale of goods, the Seller is not obliged to refund to the Purchaser all payments before the goods is returned/delivered, or until the consumer does not prove return submission of goods to the Seller, only in the case that the Seller proposes personal takeover of the goods of by him/her authorized person.
 • The Seller is not obliged to pay the consumer any additional costs, if the consumer chooses different method of delivery from the Seller than the cheapest common method of delivery offered by the Seller. Additional costs are understood as the difference between costs on delivery chosen by the consumer, and costs for the cheapest common method of delivery offered by the Seller.
 • In the case of contract withdrawal, the consumer bears costs on goods return to the Seller or to the person authorized by the Seller for the takeover of the goods.
 • In the case of contract withdrawal, the consumer is responsible for the decrease in the product value caused as a consequence of such manipulation with the goods, which is over the level of manipulation necessary for finding of qualities and functionality of goods.
 • The Seller recommends to the Purchaser to insure the goods, which is the subject of return. Damage risk on the goods, which is the subject of return, bears the Purchaser until the moment of the goods takeover by the Seller.
 • The Seller reserves the right not to accept the goods sent by the Purchaser with cash on delivery.
 • Contract withdrawal by the Purchaser acting as the entrepreneur is governed by relevant provisions of Commercial Code.

Sample withdrawal form

The Seller:

Business name: Mgr. Veronika Moskaľová

Establishment address: Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľo

Identification number: 51 834 332

Tel: +421 918 576 893

E-mail: hyggelig.sk@gmail.com

— I hereby declare (*) that I am withdrawing (*) from the contract for the following goods:…………………………………………………………………………………………………………………….  

 • – Date of order / date of receipt (*) ………………………………
 • Order number: ……………………………………….

— Name and surname of the consumer (s) (*) …………………………………………….  

— Address of consumer (s) (*) ……………………………………….  

— Consumer (s) signature (*) (only if this form is submitted in paper form)…………..  

— Date …………..  

(*) Delete where not applicable.