Reklamačné podmienky

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Platnosť od 30.10.2019

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

Tento reklamačný poriadok upravuje postup predávajúceho a kupujúceho pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu www.hyggelig.sk a práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce v súvislosti so zmluvou o zákazkovom pletení uzatvorenej na diaľku medzi objednávateľom a dodávateľom prostredníctvom emailu info@hyggelig.sk (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“). V rámci tohto reklamačného poriadku sa kupujúcim označuje aj objednávateľ.

Identifikácia predávajúceho a dodávateľa:

Mgr. Veronika Moskaľová, s miestom podnikania Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: 51 834 332 / DIČ: 1121158533

Mobil: +421 918 576 893 / E-mail: info@hyggelig.sk

Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre kupujúceho záväzným.

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov.
 3. Predávajúci v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky uvedenej v bode 2., pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste. Predĺžená záručná doba sa vzťahuje na vybrané tovary, ktoré sú špecifikované v uvedenom dokumente.
 4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 5. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané. Pri preberaní tovaru je preto kupujúci povinný skontrolovať fyzicky neporušenosť a kompletnosť zásielky. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 6. Reklamácie tovaru, ktorý bol poškodený pri preprave. V prípade, že bola zásielka poškodená počas prepravy, existujú 2 možnosti riešenia: a) Spísanie škodového zápisu. Vo väčšine prípadov poškodenia tovaru počas prepravy sa jedná o poškodení obalového materiálu a pošpinenie poťahu (teda o ľahko opraviteľné poškodenia). V tomto prípade odporúčame spísať s vodičom škodný zápis, čím zaručíte, že tovar bol prevzatý s výhradami, a následne vypísať poškodenia a zaobstarať fotodokumentáciu. Týmto postupom sa eliminuje možnosť ďalšieho poškodenia pri preprave (v prípade, že by išlo tovar späť cez prepravnú spoločnosť, by mohlo dôjsť k väčšiemu poškodeniu tovaru). Na základe vyhotoveného likvidačného zápisu a fotografií riešime reklamáciuprepravy.
  O celom postupe Vás informujeme telefonicky a e-mailom.
  b) Neprevzatie tovaru z dôvodu poškodenia pri preprave.
 7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom,

c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,

d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

f) používaním tovaru v rozpore s všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok,

g) vady, ktoré vznikli vplyvom vyššej moci, napríklad pri živelnej pohrome,

h) vady spôsobené bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšia životnosť tým nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

8. Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu odoslaním reklamovaného tovaru spolu s dokladom o kúpe a reklamačným listom, prípadne záručným listom ak bol vydaný, poštou na adresu predávajúceho Mgr. Veronika Moskaľová, s miestom podnikania Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou. Balík je vhodné označiť viditeľne slovom „REKLAMÁCIA“ a má obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), faktúru, list presne popisujúci vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj kontaktné údaje kupujúceho (najmä spiatočnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu). Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku.

9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

10. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a) pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,

b) ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru,

c) reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

12. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 9 písm. a) týchto reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 9 písm. b) týchto reklamačných podmienok) tak, že tieto reklamačné podmienky zaslal v elektronickej forme kupujúcemu na email a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

13. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

14. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odovzdaním opraveného tovaru, b) výmenou tovaru, c) vrátením kúpnej ceny tovaru, d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

15. Kontakt: Mgr. Veronika Moskaľová, s miestom podnikania Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: IČO: 51 834 332, e-mail: info@hyggelig.sk

16. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok.