Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky (slovak version)

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Platnosť od 21.04.2020

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

Tento reklamačný poriadok upravuje postup predávajúceho a kupujúceho pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu www.hyggelig.sk a práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce  v súvislosti so zmluvou o zákazkovom pletení uzatvorenej na diaľku medzi objednávateľom a dodávateľom prostredníctvom emailu info@hyggelig.sk (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“). V rámci tohto reklamačného poriadku sa kupujúcim označuje aj objednávateľ.

Identifikácia predávajúceho / dodávateľa:

Mgr. Veronika Moskaľová, s miestom podnikania Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: 51 834 332 / DIČ: 1121158533

Mobil: +421 918 576 893 / E-mail: info@hyggelig.sk

Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa oboznámil  s reklamačným poriadkom predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre kupujúceho záväzným.

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov.
 3. Predávajúci v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky uvedenej v bode 2., pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste. Predĺžená záručná doba sa vzťahuje na vybrané tovary, ktoré sú špecifikované v uvedenom dokumente.
 4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 5. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané. Pri preberaní tovaru je preto kupujúci povinný skontrolovať fyzicky neporušenosť a kompletnosť zásielky. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 6. Reklamácie tovaru, ktorý bol poškodený pri preprave. V prípade, že bola zásielka poškodená počas prepravy, existujú 2 možnosti riešenia: a) Spísanie škodového zápisu.  Vo väčšine prípadov poškodenia tovaru počas prepravy sa jedná o poškodení obalového materiálu a pošpinenie poťahu (teda o ľahko opraviteľné poškodenia). V tomto prípade odporúčame spísať s vodičom škodný zápis, čím zaručíte, že tovar bol prevzatý s výhradami, a následne vypísať poškodenia a zaobstarať fotodokumentáciu. Týmto postupom sa eliminuje možnosť ďalšieho poškodenia pri preprave (v prípade, že by išlo tovar späť cez prepravnú spoločnosť, by mohlo dôjsť k väčšiemu poškodeniu tovaru). Na základe vyhotoveného likvidačného zápisu a fotografií riešime reklamáciuprepravy.
  O celom postupe Vás informujeme telefonicky a e-mailom. b) Neprevzatie tovaru z dôvodu poškodenia pri preprave.
 7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním: a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, f) používaním tovaru v rozpore s všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok, g) vady, ktoré vznikli vplyvom vyššej moci, napríklad pri živelnej pohrome, h) vady spôsobené bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšia životnosť tým nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 8. Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu odoslaním reklamovaného tovaru spolu s dokladom o kúpe a reklamačným listom, prípadne záručným listom ak bol vydaný, poštou na adresu predávajúceho Mgr. Veronika Moskaľová, s miestom podnikania Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou. Balík je vhodné označiť viditeľne slovom „REKLAMÁCIA“ a má obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), faktúru, list presne popisujúci vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj kontaktné údaje kupujúceho (najmä spiatočnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu). Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku.
 9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 10. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie: a) pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti, b) ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru, c) reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 12. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 9 písm. a) týchto reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 9 písm. b) týchto reklamačných podmienok) tak, že tieto reklamačné podmienky zaslal v elektronickej forme kupujúcemu na email a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
 13. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 14. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odovzdaním opraveného tovaru, b) výmenou tovaru,  c) vrátením kúpnej ceny tovaru, d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 15. Kontakt: Mgr. Veronika Moskaľová, s miestom podnikania Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: IČO: 51 834 332, e-mail: info@hyggelig.sk, mobil: 0918 576 893
 16. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok.

Complaints procedure (english version)

COMPLAINTS PROCEDURE

Valid from 21.04.2020

This Complaints Policy is an inseparable part of General Terms and Conditions

This complaint procedure regulates the procedure of the Seller and the Purchaser in exercising the rights arising from the seller’s liability for defects of goods purchased under the purchase contract concluded between the Purchaser and the Seller at a distance through e-commerce www.hyggelig.sk and the rights and obligations of the parties arising in connection with the contract on custom knitting concluded at a distance between the customer and the supplier via email info@hyggelig.sk (hereinafter collectively referred to as „contracting parties“). Within this complaint procedure, the buyer is also marked with the customer.

The Seller/Supplier identification:

Business name: Mgr. Veronika Moskaľová

Establishment address: Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou,

Identification number: 51 834 332

TAX ID: 1121158533

Mobil: +421 918 576 893 / E-mail: info@hyggelig.sk

By submitting electronic order to the Seller, the Purchaser confirms his/her familiarization with the Complaints Policy of the Seller, and agrees with this document without any objections. The Complaints Policy enters into effect in the moment of electronic order submission by the Purchaser to the Seller.

 1. It is possible only to complaint goods purchased by the Seller and in the ownership of the Purchaser.
 2. In case the Purchaser acts as the consumer (normal person not acting for the subject of his/her business activity, occupation or employment), all goods are covered by warranty period of 24 months, unless otherwise provided by the goods, and all complaint procedures are carried out according to Act on Consumer´s Protection, Civil Code, and this Complaints Policy. In case the Purchaser does not act as the consumer, all complaints procedures are carried out according to provisions of Commercial Code, and warranty period is 12 months.
 3. The Seller may provide a guarantee in the guarantee certificate issued to the buyer in excess of the scope of the guarantee specified in point 2, the conditions and scope of this guarantee being specified in the guarantee certificate. The extended warranty period applies to selected goods that are specified in the said document.
 4. The warranty period begins on the day of the goods takeover by the Purchaser.
 5. The Purchaser is obliged to inspect the delivered goods and without undue delay (no later than the day following its receipt) to inform the seller of the detected defects. Later claims of obvious defects will not be accepted by the seller. When taking over the goods, the buyer is therefore obliged to physically check the integrity and completeness of the shipment. If the buyer accepts the goods despite obvious damage to the packaging, the seller will not accept any later claims for this reason.
 6. Complaints about goods damaged during transport. In case the shipment was damaged during transport, there are 2 possible solutions: a) Writing of the damage record. In most cases, damage to the goods during transport is damage to the packaging material and soiling of the coating (ie easily repairable damage). In this case, we recommend that you write a damage record with the driver to ensure that the goods have been taken over with reservations, and then list the damage and obtain photo documentation. This procedure eliminates the possibility of further damage during transport (if the goods were returned through the transport company, the goods could be more damaged). On the basis of prepared liquidation record and photos we deal with complaints for transport.We will inform you about the whole procedure by phone and e-mail. b) Failure to take over the goods due to transport damage.
 7. The responsibility for defects does not apply to defects caused by following use: a) defect was caused by mechanical damage of the product, caused by the Purchaser, b) misuse or unsuitable manipulation with the product, c) use of the goods in unsuitable conditions, which by excessive humidity, chemical or mechanical effects do not correspond to natural environment of goods, d) careless or negligent maintenance of goods, e) damage of goods by excessive loading, f) use of goods in contradiction with general rules, technical norms or safety regulations, or by other breach of warranty conditions, g) defects created by force majeure, e.g. by a natural disaster, h) defects caused by common wear of the product (or of its part) during use of the goods. Shorter lifespan cannot be considered as the defect and cannot become the subject for the complaint.
 8. The Purchaser can claim the complaint by sending the complaint goods with the invoice and the complaint letter by post mail to the address of the Seller: Mgr. Veronika Moskaľová, Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou, Slovakia. The package must be marked by visibly written word „COMPLAINT“ and has to include: complaint goods (including complete accessories), invoice, letter in detail describing the defect and the method, how the defects appear, as well as contact data of the Purchaser (mainly the return address, telephone number, email address). The goods need to be properly and safely packed in order to avoid their damaging during the transportation. We recommend sending the goods by registered mail, or as an insured package.
 9. The Seller confirms acceptation of the complaint and for the Purchaser issues the receipt on the complaints claim in suitable form. As the day of the complaint claim is considered the day of its delivery to the Seller. If the receipt cannot be delivered immediately, it must be delivered without any further delay, latest together with the document proving the completion of the complaint. The receipt on the completion of the complaint will be sent in written form.
 10. The Purchaser is authorized to decide, which of his/her rights will enforce according to reg. § 622 and reg. § 623 of Civil Code, and also is obliged to deliver the information of such decision immediately to the Seller. On the basis of Purchaser´s decision enforced according to his/her rights arising from the reg. § 622 and reg. § 623 of the Civil Code, the Seller or an authorized person is obliged to determine the method of the complaint processing and completion immediately, and in more complex cases to 3 days from the beginning of the complaints procedure; in justifiable cases, mainly if the situation requires complex technical assessment of the condition of goods, latest to 30 days from the beginning of the complaints procedure. After determination of complaints processing and completion method, the Seller or an authorized person processes the complaint immediately; in justifiable cases, the complaint can be processed also later. However, complaint processing and completion cannot have longer period than 30 days from the day of complaint claim submission. After unsuccessful expiration of complaint processing and completion period, the consumer obtains the right to withdraw from the contract or has the right for the exchange of goods for new product.
 11. Rights of the Purchaser by the complaint claim: a) by eliminable defect, the Purchaser has the right to eliminate such defect at no charge, correctly and in time. The Seller decides about the method of the defect elimination. The Purchaser can request the exchange of faulty goods for new, fully functional product instead of the repair only in the case that no additional costs will form on the side of the Purchaser regarding to the price of goods or the defect severity. In case that such action does not cause to the Purchaser any problems, the Seller can exchange defective goods for fully functional goods every time instead of the repair, b) in the case of non-eliminable defect obstructing the goods to be used in proper manner as the goods without the defect, the Purchaser has the right to claim the exchange of goods or to withdraw from the contract. The same rights apply to the Purchaser in the case of eliminable defects, which are, however, continuously repeating also after repairs, or multiple defects due to which the product is not usable. In the case of other non-eliminable defects, the Purchaser has the right to claim appropriate discount from the price of the goods, c) the complaint is considered as completed, if the complaint procedure ends by submission of complaint goods, by its exchange or return of goods´ purchase price, by written claim on the takeover of the performance or by its justifiable rejection.The Seller informed the Purchaser about his/her rights arising from the reg. § 622 of Civil Code (point 9, letter a) of this Complaints Policy) and rights arising from the reg. § 623 of Civil Code (point 9, letter b) of this Complaints Policy) by locating this Complaints Policy on relevant sub-site of electronic trade of the Seller and the Purchaser had an opportunity to read this document during the time before placing the order.
 12. The seller instructed the Purchaser about his rights, which arise from the stat. Section 622 of the Civil Code (point 9 (a) of these Complaint Conditions) and the rights arising from it under Art. § 623 of the Civil Code (point 9 letter b) of these complaint conditions) by sending these complaint conditions in electronic form to the buyer by email and the buyer had the opportunity to read them in time before sending the order.
 13. If the Purchaser claimed the complaint during first 12 months from the Purchase Contract conclusion, the Seller can conclude the complaint by rejection only on the basis of expert´s opinion or the statement issued by authorized, notified or accredited person, or by the statement of authorized person. Without regards on the result of expert´s assessment, the Seller cannot request from the Purchaser any refund of costs for expert´s assessment of goods, or any other costs related to expert´s assessment of goods.
 14. The Seller is obliged to process the complaint and conclude the complaints procedure by one of following methods: a) delivery of repaired goods, b) exchange of goods, c) refund of goods´ purchase price, d) refund in the form of appropriate discount from the goods price, e) written notice for the takeover by the Purchaser determined performance, f) justifiable rejection of the complaint of goods.
 15. Contact: Mgr. Veronika Moskaľová, Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou, Identification number: 51 834 332, e-mail: info@hyggelig.sk, mobil: +421 918 576 893
 16. The Seller reserves the right to modify or amend this Complaints Policy at any time. Modifications or amendments to this Complaints Policy enter into effect by the day of their publication on the website: www.hyggelig.sk