Ochrana osobných údajov | GDPR

Zásady ochrany osobných údajov (ďalej aj „Zásady“)

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ webovej stránky www.hyggelig.sk s cieľom ochrany Vašich práv dodržiava nasledovné pravidlá pri spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR”).
 2. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Dotknutou osobou môže byť výlučne len fyzická osoba – jednotlivec.
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor (napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor a iné).
 4. Prevádzkovateľom osobných údajov je Mgr. Veronika Moskaľová, s miestom podnikania Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: 51 834 332, DIČ: 1121158533, fyzická osoba – podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri pod číslom 790-18044, Okresný úrad Vranov nad Topľou (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 5. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

Kontaktná adresa: Mgr. Veronika Moskaľová, Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou

Email: info@hyggelig.sk

Telefón: +421 918 576 893

II. Účel, právny základ a doba spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom uzavretia kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovateľa www.hyggelig.sk (ďalej len „eshop“) a plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o zákazkovom pletení prostredníctvom emailu info@hyggelig.sk alebo v súvislosti s nimi, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami, a to v rozsahu: meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo.
 2. Na stránke eshopu dotknutá osoba nezadáva žiadne informácie k platbe za objednávku. Všetky ponúkané formy platby za tovar cez internet sú realizované priamo na stránkach banky alebo platobnej brány, ktoré poskytnú prevádzkovateľovi jedine informáciu o úspešnosti platby.
 3. Osobné údaje podľa bodu 1. tohto článku sú spracúvané na právnom základe – zmluve, nakoľko ich spracúvanie je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, prípadne zmluvy o zákazkovom pletení, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje podľa bodu 1. tohto článku, nie je možné zmluvu uzatvoriť.  Osobné údaje podľa bodu 1. tohto článku sú prevádzkovateľom spracúvané až do uplynutia lehoty, počas ktorej možno uplatniť nároky zmluvných strán vyplývajúce alebo súvisiace s tou ktorou zmluvou. Dokumentácia obsahujúca osobné údaje podľa bodu 1. tohto článku je archivovaná v lehotách v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
 4. Prevádzkovateľ umožňuje v systéme eshopu zadať osobné údaje dotknutých osôb za účelom registrácie dotknutej osoby na internetovej stránke eshopu, vytvorenia používateľského účtu, prípadne zaradenia do vernostného programu a to v rozsahu povinných údajov: používateľské meno a e-mailová adresa.
 5. Dotknutá osoba berie na vedomie, že založenie používateľského účtu nie je podmienkou nákupu na eshope, nákup tovarov prostredníctvom eshopu je dotknutá osoba oprávnená realizovať kedykoľvek aj bez registrácie.
 6. Osobné údaje podľa bodu 4. tohto článku sú spracúvané na základe súhlasu oprávnenej osoby, a to po dobu 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu, najneskôr však do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel.
 7. Dotknutá osoba odoslaním registračného formulára pre vytvorenie používateľského účtu na internetovej stránke eshopu udeľuje prevádzkovateľovi svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu a na účel podľa bodu 4 tohto článku a zároveň potvrdzuje, že bola poučená o právach a povinnostiach dotknutej osoby, ako aj o podmienkach spracúvania osobných údajov podľa Všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa a podľa týchto Zásad. Dotknutá osoba týmto zároveň čestne vyhlasuje, že dosiahla vek 16 rokov. V prípade, ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, je povinná pred poskytnutím svojich osobných údajov zaslať prevádzkovateľovi súhlas svojho zákonného zástupcu so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu a na účel podľa bodu 4. tohto článku. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel podľa bodu 4 tohto článku, a to zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu buď písomne na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo e-mailom na e-mailovú adresu: info@hyggelig.sk
 8. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je aj oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä zasielanie newslettera  existujúcemu zákazníkovi z databázy o produktoch súvisiacich s jeho predchádzajúcim nákupom), ďalej oprávnený záujem prevádzkovateľa na zlepšení fungovania eshopu, bezpečnosti a tiež plnenie zákonných povinností v súvislosti s účtovníctvom alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou eshopov alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.
 9. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom komunikácie a vybavenia požiadaviek dotknutej osoby zaslanej prostredníctvom online kontaktného formulára umiestneného na internetovej stránke www.hyggelig.sk, a to v rozsahu povinných údajov: meno, telefón.
 10. Osobné údaje podľa bodu 9 tohto článku sú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a to po dobu nevyhnutnú pre vybavenie požiadavky dotknutej osoby, najdlhšie však po dobu 2 rokov odo dňa ich poskytnutia.
 11. Dotknutá osoba odoslaním svojich osobných údajov prostredníctvom online kontaktného formulára umiestneného na internetovej stránke www.hyggelig.sk potvrdzuje, že bola poučená o právach a povinnostiach dotknutej osoby, ako aj o podmienkach spracúvania osobných údajov podľa Všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa a podľa týchto Zásad. Dotknutá osoba je oprávnená namietať spracúvanie osobných týchto údajov v zmysle práv dotknutej osoby podľa článku IV týchto Zásad.
 12. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb podľa bodu 3 tohto článku za účelom vybavenia objednávky dotknutej osoby zaslanej aj prostredníctvom online zákazkového formulára umiestneného na internetovej stránke www.hyggelig.sk, a to v rozsahu povinných údajov: meno a priezvisko, adresa, telefón, email.
 13. Dotknutá osoba zakliknutím príslušného políčka „OK“ na internetovej stránke eshopu udeľuje prevádzkovateľovi svoj súhlas so spracovaním osobných údajov: cookies, a to za účelom zabezpečenia funkcionalít Eshopu a sledovania návštevnosti internetovej stránky eshopu. Tieto osobné údaje prevádzkovateľ bude uchovávať do odvolania súhlasu, alebo do vymazania cookies dotknutou osobou v internetovom prehliadači. Bližšie informácie o podmienkach používania súborov cookies a možnostiach ich odmietnutia je možné nájsť na stránke eshopu v časti Cookies.

III. Príjemcovia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou nasledovných príjemcov:
 • prepravcom s cieľom dodania tovarov – Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498;
 • poskytovateľovi webhostingu – INTERNET SK, s. r. o.
 • Google Analytics – zaznamenáva cookie a použitie webu
 • poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe objednávky, plnenia kúpnej zmluvy;
 • dodávateľ fakturáčného systému – spoločnosti FLOWii s.r.o., prípadne aj poskytovateľom účtovných služieb;
 • online marketingovým agentúram;
 • právnym zástupcom, súdom s cieľom uplatnenia a vymáhania nárokov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou.

IV. Práva dotknutých osôb

 1. V prípade, ak si dotknutá osoba uplatní akékoľvek z nižšie uvedených práv, prevádzkovateľ bude dotknutú osobu o vybavení jej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia prevádzkovateľovi. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom ale dotknutú osobu bude informovať.
 2. Právo na prístup k svojim osobným údajom. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa o nej spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú, prevádzkovateľ jej poskytne informáciu o tom, aké údaje o nej spracúva, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho bude prevádzkovateľ osobné údaje uchovávať.
 3. Právo na opravu. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že prevádzkovateľ o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže využiť toto právo a požiadať prevádzkovateľa o ich opravu.
 4. Právo na vymazanie osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na vymazanie svojich osobných údajov, ktoré o nej prevádzkovateľ spracúva, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky: údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali; dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ; dotknutá osoba namietne na základe konkrétnej situácie spracúvanie svojich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu; osobné údaje sa spracúvali nezákonne. V prípade, ak by boli osobné údaje dotkutej osoby zverejnené a ona si u prevádzkovateľa uplatní právo na vymazanie, prevádzkovateľ vymaže aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň bude informovať ostatných príjemcov osobných údajov, že si dotknutá osoba uplatnila právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na osobné údaje dotknutej osoby, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.
 5. Právo na obmedzenie spracúvania. Dotknutá osoba má právo na dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch: ak sa domnieva, že o nej prevádzkovateľ spracúva nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov; spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je protizákonné a ona sa rozhodne namiesto vymazania osobných údajov, žiadať obmedzenie ich spracúvania; už prevádzkovateľ nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre dotknutú osobu a jej vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov; v prípade ak dotknutá osoba namieta spracúvanie svojich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad oprávnenými záujmami dotknutej osoby.
 6. Právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu alebo zmluvy a spracúva ich automatizovanými prostriedkami, poskytne ich tak dotknutej osobe v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak tomu nebudú brániť technické, alebo zákonné prekážky.
 7. Právo namietať. Dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie spracúvanie osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na oprávnenom záujme, ak by bolo prevádzkovateľom vykonávané.
 8. Uplatnenie práv dotknutej osoby. V prípade, ak má dotknutá osoba akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov, alebo si chce uplatniť svoje práva popísané v tomto dokumente, môžete prevádzkovateľa kontaktovať e-mailom na adrese info@hyggelig.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa: Mgr. Veronika Moskaľová, Krátka 1803/12, 09302 Vranov nad Topľou.
 9. Dotknutá osoba uvedie vo svojej žiadosti svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak uvedené údaje neposkytne, prevádzkovateľ nebude môcť vyhovieť žiadosti. Tieto informácie od dotknutej osoby prevádzkovateľ požaduje preto, aby si overil totožnosť dotknutej osoby a neposkytol osobné údaje dotknuej osoby neoprávnenej osobe.
 10. Podávanie sťažností. V prípade, ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov prevádzkovateľom je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

V. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivírový program, požitie zámku a pod.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formulára dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímala.
 2. S týmito podmienkami dotknutá osoba súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzuje, že bola oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímala.
 3. Osobné údaje prevádzkovateľ neplánuje a ani nebude vedome prenášať do tretích krajín či medzinárodným organizáciám.
 4. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované spracúvanie ani profilovanie osobných údajov.
 5. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na e-mailovoú adresu, ktorú prevádzkovateľovi poskytla dotknutá osoba.

 Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.02.2019