Záruka

Vákuový ortopedický matrac

Milano / Pluto New Silver

Rozhodli ste sa správne! Pretože najväčšie umenie života spočíva v kvalite našich dní a aj nocí. Prajeme preto, aby Vám matrac z hyggelig.sk priniesol čo najviac pohody a tepla do Vašej spálne.

Zoznámenie sa s matracom (návod na použitie):

Vákuový ortopedický matrac je bezpečne zabalený v dvoch obaloch. Po opatrnom odstránení obalov si matrac sám naberá vzduch a pomaly sa vystiera. Matrac následne necháme

v kľudovej a vodorovnej polohe

24 hodín!!!

pretože až po takomto čase je matrac plne nadýchaný vzduchom. Pokiaľ by ste matrac zaťažili skôr, vzniká riziko vytvorenia preliačin.

Návod na čistenie a údržbu matraca:

Pri dodržaní nasledovných pokynov Vám bude tento ortopedický matrac slúžiť dlhé roky k plnej spokojnosti.

 • matrac je potrebné uložiť v posteli s rovným (netvarovaným) alebo lamelovým roštom (polohovateľný rošt max do 30 st.) a zabezpečiť dostatočné vetranie, aby sa  predišlo možnej deformácii výrobku a hromadenia vlhkosti v matraci, ktorá znižuje elasticitu a životnosť matraca
 • raz za mesiac vystavte matrac prúdeniu vzduchu, aby sa zaistilo jeho prevzdušnenie a prevetranie
 • pravidelné otáčanie matraca zabezpečuje lepšie odvetranie vlhkosti a predlžuje jeho životnosť
 • matrac nenechávajte pri silnom tepelnom zdroji (ústredné kúrenie, pec a pod.) a nevystavujte prudkému žiareniu
 • nepoužívať matrac pre vyššiu hmotnosť užívateľa ako je maximálna ortopedická záťaž pre daný typ matraca
 • usadený prach a nečistoty na povrchu matraca vysať z lôžkoviny vysávačom
 • nesmie sa prať, nesmie sa bieliť, nesmie sa žehliť a čistenie radšej zverte do rúk profesionálov za účelom profesionálneho chemického čistenia podľa pracích symbolov. V prípade malých nečistôt odporúčame na použitie tekutý prací prostiedok určený na pranie vlny. Naneste ho pomocou navlhčenej handričky na znečistené miesto a nechajte pôsobiť cca 10 minút. Odstráňte potom zbytok pracieho prostriedku znovu navlhčenou handričkou a nechajte matrac prirodzene vysušiť.

Záručné podmienky:

 • Kupujúcemu vzniká zákonný nárok voči predávajúcemu na odstránenie prípadných vád tovaru podľa týchto podmienok:
 • Pri uplatňovaní reklamácie v čase záručnej doby je potrebné predložiť spolu s reklamovaným tovarom platne vyplnený záručný list a doklad o zaplatení.
 • V priebehu záručnej doby odstráni výrobca/dodávateľ prípadné chyby vzniknuté pri výrobe alebo chybou materiálu, a to bezplatne.
 • Odstránením vady nevzniká kupujúcemu nárok na zníženie ceny alebo na zrušenie kúpnej zmluvy.
 • Záruka sa nevzťahuje na farebné rozdiely a pach výrobku.
 • Záruka sa nevzťahuje na vady výrobku pri nedodržaní predpísaného zaobchádzania a pri násilnom poškodení výrobku.
 • Zjavné vady výrobku je nutné reklamovať ihneď pri prevzatí výrobku.
 • Kupujúci je povinný prezrieť si tovar čo najskôr po jeho prevzatí a bezpodmienečne dodržiavať návod na použitie.
 • Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté prirodzeným starnutím, opotrebovaním, nevhodným uložením (uloženie matraca na nesprávny typ podložky bez otvorov alebo medzier –  rošt), ošetrovaním, neopatrnou dopravou a manipuláciou, zlým zaobchádzaním, alebo používaním k inému účelu, než účelu stálemu, ku ktorému je tovar určený.
 • Záruka sa nevzťahuje na vady výrobku, ktoré vzniknú v dôsledku neodbornej opravy inou osobou.
 • Záruka sa nevzťahuje na vady výrobku, ktoré vzniknú v dôsledku užívania osobou, ktorá má vyššiu hmotnosť ako je uvádzaná max. ortopedická záťaž matraca. Záruka sa nevzťahuje na vznik plesne, ktorá je zapríčinená hromadením vlhkosti a nedostatočným vetraním matraca. Záruka sa nevzťahuje na zmeny vlastností výrobku, ktoré vznikli v priebehu užívania v dôsledku bežného opotrebenia, či prirodzených zmien vlastností materiálu.
 • Pod bežným opotrebovaním sa rozumie zmena farby použitých materiálov, ktorá môže byť spôsobená atmosférickými vplyvmi( napr. svetlom a podob. …, opotrebovanie poťahu (napr. zvlnenie materiálu, zmena rozmerov, vznik hrčiek), čiastočné zmäknutie použitých (výplňových) materiálov, trvalá deformácia (preležanie, elasticita), ktorá nepresahuje 10% celkovej výšky matraca alebo chyby a nedostatky vzniknuté nedodržaním pravidiel a základov správneho používania a údržby uvedených v návode na používanie.
 • Kupujúci je povinný reklamovať vzniknuté viditeľné chyby bezodkladne po ich vzniku pričom kupujúci nie je oprávnený tovar ďalej používať.
 • Drobné, voľné vytiahnuté nite, poprípade nedošité a voľné prešitia nebránia bežnému užívaniu výrobku, nie sú dotknuté jej úžitkové vlastnosti a preto nie sú považované za chyby brániace užívaniu a rovnako ako prirodzené vytiahnutia poťahovej látky u lôžkovín po určitej dobe užívania, sú výslovne zo záruky vylúčené.
 • V prípade vykonanej záručnej opravy sa záruka na tovar predlžuje o lehotu, počas ktorej zákazník v dôsledku vykonávania opravy nemohol tovar riadne využívať. Z hygienických dôvodov prijímame na reklamáciu iba čisté a riadne zabalené výrobky. Záručné podmienky neplatia pre výrobky znečistené močom, krvou, akýmikoľvek telesnými tekutinami, plesňou a podob…, ktoré zásadným spôsobom znižujú životnosť matracov a lôžkovín.

Záručná doba: poťah 2 roky, jadro 5 rokov podľa typu matraca

Záruka sa vzťahuje na deformáciu, pružnosť a elasticitu výrobku!

V prípade reklamácie alebo vrátenia tovaru sa riaďte reklamačným poriadkom zverejneným na webovej stránke www.hyggelig.sk