Formulár na odstúpenie

  • Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Mgr. Veronika Moskaľová, s miestom podnikania Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: 17292522

Tel: +421 918 576 893

E-mail: hyggelig.sk@gmail.com

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar : …………………………………………………………………………………………………………………….

  • Dátum objednania/dátum prijatia (*) ………………………………
  • číslo objednávky: ……………………………………….

— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………………………………………….

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ……………………………………….

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

— Dátum …………..

(*) Nehodiace sa prečiarknite.