VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

internetového obchodu www.hyggelig.sk a zákazkového pletenia prostredníctvom emailu info@hyggelig.sk

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej aj „zmluvné strany“) prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese www.hyggelig.sk (ďalej aj „e-shop“). VOP ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce v súvislosti so zmluvou o zákazkovom pletení uzatvorenej na diaľku medzi objednávateľom a dodávateľom (ďalej aj „zmluvné strany“) prostredníctvom emailu info@hyggelig.sk Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy a zmluvy o zákazkovom pletení.

 1. Identifikácia predávajúceho, dodávateľa a prevádzkovateľa e-shopu:

Mgr. Veronika Moskaľová, s miestom podnikania Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: 51 834 332 / DIČ: 1121158533 / Neplatca DPH

Mobil: +421 918 576 893 / E-mail: info@hyggelig.sk

Bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu IBAN: SK51 0200 0000 0041 5579 4958

Fyzická osoba – podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri pod číslom 790-18044, Okresný úrad Vranov nad Topľou

 1. Kupujúci, objednávateľ

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba (spotrebiteľ alebo podnikateľ), ktorá nakupuje tovar prostredníctvom e-shopu alebo objednávateľ, ktorý si dá vyrobiť tovar na zákazku (ďalej aj spoločne „kupujúci“). Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Podnikateľom je osoba uvedená v § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

4. Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 051/772 15 97 / fax č. 051/772 15 96

odbor ochrany spotrebiteľa / tel. č. 02/58 27 21 32

http://www.soi.sk, http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

5. Tovar

Tovarom sa rozumejú všetky produkty zverejnené v katalógu produktov e-shopu za účelom kúpy alebo zákazkový tovar pletený na zákazku.

6. Zákazkové pletenie

Výroba ručne pleteného tovaru z čistej merino vlny na zákazku podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri ktorom si môže nakombinovať jeho vlastnosti, výberom farby a rozmerov produktu.

7.

Kupujúci súhlasí s používaním elektronických prostriedkov, predovšetkým e-shopu a e-mailu na komunikáciu medzi zmluvnými stranami, prípadne aj s telefonickou komunikáciou.

II. Užívateľský účet a registrácia

 1. Na základe registrácie urobenej na internetovej stránke e-shopu sa môže kupujúci prihlásiť do svojho užívateľského rozhrania, odkiaľ môže tovar kúpiť (ďalej aj „registrovaný zákazník“).

 2. Realizácia kúpy tovaru nie je podmienená registráciou v databáze e-shopu.

 3. Údaje, ktoré kupujúci uvedie v užívateľskom účte, budú pri kúpe tovaru považované predávajúcim za správne a úplné. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený emailom a heslom. Kupujúci je povinný tieto údaje chrániť tak, aby nemohli byť neoprávnene použité cudzou osobou. V prípade nevyužívania užívateľského účtu kupujúcim za obdobie presahujúce 5 rokov, má predávajúci nárok na jeho zmazanie. Uvedené platí i v prípade porušenia povinnosti vyplývajúcej z kúpnej zmluvy kupujúcim vrátane obchodných podmienok. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že jeho užívateľský účet nemusí byť dostupný nonstop, predovšetkým pri nutnej údržbe, úprave alebo aktualizácii e-shopu.

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy a zmluvy o zákazkovom pletení

 1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme úplne vyplneného a riadne odoslaného formulára umiestneného na internetovej stránke e-shopu, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k označenému tovaru za kúpnu cenu a za podmienok špecifikovaných v objednávke (ďalej aj ako „objednávka„). Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o objednávanom tovare (objednávaný tovar kupujúci vloží do elektronického nákupného košíku stlačením tlačidla „Pridať do košíka“), spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informáciu o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

 2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v objednávke táto osoba uvedie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, ako aj adresu kam má byť tovar doručený (ak je dodacia adresa odlišná od adresy bydliska), telefónne číslo a e-mailovú adresu. Ak je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, v objednávke táto osoba uvedie svoje obchodné meno, sídlo, resp. adresu miesta podnikania, IČO, DIČ, ako aj adresu kam má byť tovar doručený (ak je dodacia adresa odlišná od adresy sídla, resp. miesta podnikania), telefónne číslo a e-mailovú adresu. V prípade, ak objednávka nebude mať náležitosti podľa tohto ustanovenia VOP, predávajúci má, okrem iného, právo objednávku neakceptovať.

 3. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky cez e-shop, túto skontrolovať, prípadne ju opraviť a zároveň sa oboznámiť s VOP zverejnenými na internetovej stránke e-shopu.

 4. Odoslaním vyplnenej objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu objednaného tovaru.

 5. Po doručení správne vyplnenej objednávky, bude kupujúcemu systémom e-shopu automaticky zaslané potvrdenie o doručení objednávky v elektronickej forme s informáciou, že objednávka bola zaevidovaná systémom e-shopu a je v procese spracovania. Následne predávajúci zašle kupujúcemu informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „potvrdenie o prijatí objednávky„), a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, zadanej pri registrácií (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

 6. Potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré je potvrdením o uzavretí zmluvy, obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru vrátane DPH, údaje k platbe (najmä variabilný symbol – číslo objednávky pre identifikovanie platby kupujúceho), údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kam má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, kontakt a pod.), VOP platné a účinné v čase vytvorenia objednávky kupujúcim, vrátane reklamačných a iných podmienok, prípadne aj iné potrebné údaje.

 7. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

 8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu a zmluvu o zákazkovom pletení, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili predmetnú zmluvu (vrátane VOP). Pozmenená objednávka je považovaná za nový návrh kúpnej zmluvy/zmluvy o zákazkovom pletení a zmluva je v takomto prípade uzavretá až akceptáciou predávajúceho/dodávateľa, ktorú zašle na elektronickú adresu kupujúceho.

 9. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán, týchto VOP alebo zo zákonných dôvodov.

 10. Kupujúci ku každej uhradenej objednávke obdrží doklad o zaplatení (faktúru), ktorú predávajúci zašle na elektronickú adresu kupujúceho alebo priamo s tovarom.

IV. Zákazkové pletenie

 1. Na základe zmluvy o zákazkovom pletení sa dodávateľ zaväzuje vyrobiť alebo obstarať pre objednávateľa tovar, ktorý je predmetom zákazky, a tento aj objednávateľovi dodať, pričom dodávateľ sa zaväzuje previesť na objednávateľa vlastnícke právo k tovaru a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za zhotovanie a dodávku tovaru dohodnutú cenu.

 2. Obstaranie alebo výroba tovaru na zákazku podľa predchádzajúceho bodu týchto VOP, sa uskutoční na základe objednávky objednávateľa prostredníctvom eshopu alebo elektronickej adresy info@hyggelig.sk, ktorá bude obsahovať údaje podľa čl. III bod 2. VOP, presné vymedzenie produktu na zákazku (množstvo, farba, rozmery), dobu plnenia, miesta plnenia a vymedzenie ceny produktu.

 3. Zákazka bude realizovaná po vzájomnej dohode zmluvných strán na základe objednávky zo strany objednávateľa a akceptácie tejto objednávky dodávateľom.

 4. V prípade, že dodávateľ nemôže z akýchkoľvek dôvodov objednávku akceptovať podľa vymedzenia objednávateľom, oznámi objednávateľovi bez zbytočného odkladu svoje pripomienky k objednávke. V tomto prípade sa bude zákazka realizovať až potom, keď objednávateľ vyjadrí súhlas s objednávkou vrátane zmien, pripomienok k nej vznesených zo strany dodávateľa.

 5. Dodávateľ oznámi objednávateľovi akceptáciu objednávky formou potvrdenia o prijatí zákazky, ktorú zašle na elektronickú adresu objednávateľa.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe potvrdenej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru, poskytnúť kupujúcemu potvrdenie objednávky na trvanlivom nosiči, ktorá musí obsahovať všetky informácie v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy,

c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky potrebné doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru predpísané platnými právnymi predpismi SR.

 1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 2. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu predávajúcemu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

 3. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

 4. Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, ak ich úhradu predávajúci požaduje,

c) potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 1. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

VI. Cenové podmienky

 1. Ceny jednotlivých produktov zobrazených na stránkach e-shopu sú aktuálne a platné, uvádzané v mene Euro s príslušnou sadzbou DPH, to sa netýka prípadných poplatkov na dopravu, balné a iných nákladov a poplatkov, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho. S celkovou cenou tovaru je kupujúci oboznámený ešte pred odoslaním objednávky.

 2. Predávajúci nie je platcom DPH.

 3. Kúpna cena tovaru platí vždy v okamihu prevedenia objednávky kupujúcim bez ohľadu na jej neskoršie zmeny.

 4. Daňový doklad vystaví predávajúci kupujúcemu po úhrade kúpnej ceny tovaru a zašle ju priamo s tovarom alebo v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho. Originál faktúry zároveň slúži ako dodací list.

VII. Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve alebo v zmluve o zákazkovom pletení vrátane nákladov uvedených v čl. VI bod 1. týchto VOP v lehote splatnosti jedným z nasledovných spôsobov:

a) v hotovosti pri osobnom odbere na mieste Vranov nad Topľou, Krátka 1803/12,

b) platbou vopred na bankový účet bankovým prevodom.

Bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu IBAN: SK51 0200 0000 0041 5579 4958

variabilný symbol: špecifikovaný v potvrdení o prijatí objednávky

c) online platobnými tlačidlami (Internet banking) – bezpečná platba cez platobnú bránu Besteron.

 1. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Pre jasnú identifikáciu platby je kupujúci povinný pri zadávaní platby uviesť variabilný symbol špecifikovaný v potvrdení o prijatí objednávky. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na účet predávajúceho. Ak predávajúci neobdrží platbu na vyššie špecifikovaný bankový účet v lehote splatnosti, bude objednávka automaticky zrušená (stornovaná). Tovar je zasielaný, v prípade platby vopred, až po úhrade celej kúpnej ceny tovaru vrátane nákladov uvedených v čl. VI bod 1. týchto VOP.

 2. Potvrdením a odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s povinnosťou platby, cenou tovaru, prípadne s nákladmi na dopravu, balné a vykonaním platby.

VIII. Dodacie podmienky

 1. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu, ktorý je skladom, v lehote 1 – 3 pracovných dní od vykonania úhrady pri platbe vopred/online platobnými tlačidlami alebo od potvrdenia objednávky pri platbe v hotovosti.

 2. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu, ktorý je na objednávku alebo zákazku:

 • matrace a posteľnú súpravu v lehote 2 – 5 pracovných dní od vykonania úhrady pri platbe vopred/online platobnými tlačidlami alebo od potvrdenia objednávky pri platbe v hotovosti;

 • obrie deky a vankúše bavlnené v lehote 4 – 8 pracovných dní od vykonania úhrady pri platbe vopred/online platobnými tlačidlami alebo od potvrdenia objednávky pri platbe v hotovosti;

 • merino hrubú vlnu v lehote 6 – 8 pracovných dní od vykonania úhrady pri platbe vopred/online platobnými tlačidlami alebo od potvrdenia objednávky pri platbe v hotovosti.

 1. Ak sa jedná o tovar na objednávku alebo zákazku, dodacia lehota sa počíta až od okamihu pripísania celej platby na účet predávajúceho.

 2. Ak je uvádzaná doba dodania, znamená to, že predávajúci zabezpečí v uvedenej lehote odovzdanie tovaru dopravcovi (alebo odovzdanie na odberné miesto) a k tejto lehote je nutné pripočítať dobu doručovania dopravcom. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

 3. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa čl. VIII. bod 1 alebo 2 týchto VOP, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

 4. Predávajúci realizuje dopravu tovaru ku kupujúcemu kuriérom prepravnej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené v časti Doprava.

 5. Tovar bude dodaný kupujúcemu podľa zvoleného spôsobu dopravy v objednávkovom formulári. O expedovaní tovaru predávajúci môže kupujúceho upovedomiť emailom. Ak vám tovar nebol doručený ani do 3 dní po obdržaní nášho e-mailu o expedícii, kontaktujte nás prosím (zistíme kde sa vaša zásielka nachádza).

 6. Tovar je možné po dohode prevziat osobne vo Vranove nad Topľou, ul. Krátka 1803/12. Tovar môže prevziať iba kupujúci. Osoba preberajúca tovar musí poznať číslo objednávky tovaru a prípadne mať so sebou vytlačenú objednávku tovaru. V takomto prípade tento spôsob vyzdvihnutia tovaru uveďte prosím v objednávkovom formulári v časti spôsob dopravy.

 7. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodania tovaru a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri zadaní elektronickej objednávky neposkytol všetky požadované údaje, alebo chybne poskytol požadované údaje v objednávke.

UPOZORNENIE:Viditeľne poškodený balík (natrhnutý, obliaty, zdeformovaný a pod.) nepreberajte!

IX. Zásady ochrany osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o ochrane osobných údajov“ alebo „Zákon“) a GDPR ako všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov.

 2. Prevádzkovateľom osobných údajov je Mgr. Veronika Moskaľová, s miestom podnikania Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: 51 834 332, DIČ: 1121158533, fyzická osoba – podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri pod číslom 790-18044, Okresný úrad Vranov nad Topľou (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 3. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: adresa Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou, email: info@hyggelig.sk / mobil: +421 918 576 893.

 4. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor (napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor a iné).

 5. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 6. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom uzavretia kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovateľa www.hyggelig.sk (ďalej len „eshop“) a plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o zákazkovom pletení prostredníctvom emailu info@hyggelig.sk alebo v súvislosti s nimi, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami, a to v rozsahu: meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo.

 7. Osobné údaje podľa bodu 1. tohto článku sú spracúvané na právnom základe – zmluve, nakoľko ich spracúvanie je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, prípadne zmluvy o zákazkovom pletení, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje podľa bodu 1. tohto článku, nie je možné zmluvu uzatvoriť.  Osobné údaje podľa bodu 1. tohto článku sú prevádzkovateľom spracúvané až do uplynutia lehoty, počas ktorej možno uplatniť nároky zmluvných strán vyplývajúce alebo súvisiace s tou ktorou zmluvou. Dokumentácia obsahujúca osobné údaje podľa bodu 1. tohto článku je archivovaná v lehotách v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

 8. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

 9. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 10. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou nasledovných príjemcov: prepravcom s cieľom dodania tovarov – Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498; poskytovateľovi webhostinguINTERNET SK, s. r. o. Google Analytics – zaznamenáva cookie a použitie webu, poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe objednávky, plnenia kúpnej zmluvy; dodávateľ fakturáčného systému – spoločnosti FLOWii s.r.o., prípadne aj poskytovateľom účtovných služieb; online marketingovým agentúram; právnym zástupcom, súdom s cieľom uplatnenia a vymáhania nárokov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou..

 11. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 12. Za podmienok stanovených v Zákone má kupujúci: právo na prístup k svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v bode 3 tohto článku VOP.

 13. Ďalej má kupujúci právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republike v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

 14. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivírový program, požitie zámku a pod.

 15. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP eshopu vrátane podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma, a to zaškrtnutím políčka prostredníctvom internetového formulára: „Prečítal/a som si všeobecné obchodné podmienky eshopu a som nimi riadne oboznámený/á ako aj so zásadami ochrany osobných údajov“.

 16. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na internetovej stránke eshopu a zároveň zašle kupujúcemu novú verziu týchto podmienok na zadanú e-mailovú adresu, ktorá bola prevádzkovateľovi poskytnutá.

X. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím na mieste dodania, ktoré určil.

 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

XI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z.

 2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

 3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 4. V súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na zákazku (mieru) alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

 5. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo e-mailom. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je o.i. prílohou potvrdenia o prijatí objednávky.

 6. Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu:
  Mgr. Veronika Moskaľová, Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou (Slovenská republika) alebo emailom na info@hyggelig.sk

 7. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

 8. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ zašle tovar predávajúcemu na nasledovnej adrese: Mgr. Veronika Moskaľová, Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou (Slovenská republika).

 9. Spotrebiteľ je povinný tovar vrátiť úplný, pokiaľ možno s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v stave  a hodnote, v akom tovar prevzal, inak zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci je oprávnený preskúmať vrátený tovar, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je opotrebovaný alebo poškodený.

 10. Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.

 11. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, iba v prípade ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 12. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia od predávajúceho, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 13. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

 14. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

 15. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

 16. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

 17. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obchodného zákonníka.

XII. Alternatívne riešenie sporov

 1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 2. V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail info@hyggelig.sk alebo poštou na adresu predávajúceho. Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.

 3. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk v sekcii ochrana spotrebiteľa). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Web: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

XIII. Záručné a reklamačné podmienky

 1. Záruku na tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba je 24 mesiacov, s výnimkou osobitne poskytnutej záruky v záručnom liste. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.

 2. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, nedodržaním doporučenej údržby, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením, nedostatočnou alebo nevhodnou údržbou, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený alebo prirodzeným opotrebovaním alebo nedodržaním odporúčanej údržby, ktorá je súčaťou každého tovaru.

 3. Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu odoslaním reklamovaného tovaru spolu s faktúrou a reklamačným listom poštou na adresu predávajúceho Mgr. Veronika Moskaľová, s miestom podnikania Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou. Balík je vhodné označiť viditeľne slovom „REKLAMÁCIA“ a má obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), faktúru, list presne popisujúci vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj kontaktné údaje kupujúceho (najmä spiatočnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu). Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku.

 4. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený.

 5. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok ako súčasť týchto VOP, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a tiež ako príloha potvrdenia o prijatí objednávky.

XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP platia v znení uvedenom na stránke internetového obchodu www.hyggelig.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim.

 2. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné upraviť v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP. Skutočnosť, že ktorékoľvek z ustanovení týchto VOP je, alebo sa stane neplatné, resp. neúčinné, nemá vplyv na platnosť a účinnosť jej ostatných ustanovení.

 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

 4. Na rozhodovanie sporov vyplývajúcich zo vzťahov založených týmito VOP vrátane vzťahov s cudzím prvkom, je rozhodným právom právny poriadok Slovenskej republiky a je daná právomoc súdov Slovenskej republiky, pričom kupujúci, ktorí sú spotrebiteľmi, môžu žalovať predávajúceho aj na súdoch členského štátu Európskej únie, v ktorom má tento spotrebiteľ bydlisko.

 5. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

 6. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.

 7. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 30.10.2019.