Obchodné podmienky

Obchodné podmienky (slovenská verzia)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

internetového obchodu www.hyggelig.sk a zákazkového pletenia prostredníctvom emailu info@hyggelig.sk

 1. Základné ustanovenia. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej aj „zmluvné strany“) prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese hyggelig.sk (ďalej aj „e-shop“). VOP ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce v súvislosti so zmluvou o zákazkovom pletení uzatvorenej na diaľku medzi objednávateľom a dodávateľom (ďalej aj „zmluvné strany“) prostredníctvom emailu info@hyggelig.sk Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy a zmluvy o zákazkovom pletení.
 2. Identifikácia predávajúceho, dodávateľa a prevádzkovateľa e-shopu:

Mgr. Veronika Moskaľová, s miestom podnikania Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: 51 834 332 / DIČ: 1121158533 / Neplatca DPH

Mobil: +421 918 576 893 / E-mail: info@hyggelig.sk

Bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu IBAN: SK51 0200 0000 0041 5579 4958

Fyzická osoba – podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri pod číslom 790-18044, Okresný úrad Vranov nad Topľou

 • Kupujúci, objednávateľ

Kupujúcim je každá fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom e-shopu alebo objednávateľ, ktorý si dá vyrobiť tovar na zákazku (ďalej aj spoločne „kupujúci“). Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Podnikateľom je osoba uvedená v § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 • Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

Odbor výkonu dozoru

            tel. č. 051/772 15 97 / fax č. 051/772 15 96

            odbor ochrany spotrebiteľa / tel. č. 02/58 27 21 32

http://www.soi.sk, http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.so

 • Tovar

Tovarom sa rozumejú všetky produkty zverejnené v katalógu produktov e-shopu za účelom kúpy alebo zákazkový tovar pletený na zákazku.

 • Zákazkové pletenie

Výroba ručne pleteného tovaru na zákazku podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri ktorom si môže nakombinovať jeho vlastnosti, výberom farby a rozmerov produktu.

 •  

Kupujúci súhlasí s používaním elektronických prostriedkov, predovšetkým e-shopu a  e-mailu na komunikáciu medzi zmluvnými stranami, prípadne aj s telefonickou komunikáciou.

II. Užívateľský účet a registrácia

 1. Na základe registrácie urobenej na internetovej stránke e-shopu sa môže kupujúci prihlásiť do svojho užívateľského rozhrania, odkiaľ môže tovar kúpiť (ďalej aj „registrovaný zákazník“).
 2. Realizácia kúpy tovaru nie je podmienená registráciou v databáze e-shopu.
 3. Údaje, ktoré kupujúci uvedie v užívateľskom účte, budú pri kúpe tovaru považované predávajúcim za správne a úplné. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený emailom a heslom. Kupujúci je povinný tieto údaje chrániť tak, aby nemohli byť neoprávnene použité cudzou osobou. V prípade nevyužívania užívateľského účtu kupujúcim za obdobie presahujúce 5 rokov, má predávajúci nárok na jeho zmazanie. Uvedené platí i v prípade porušenia povinnosti vyplývajúcej z kúpnej zmluvy kupujúcim vrátane obchodných podmienok. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že jeho užívateľský účet nemusí byť dostupný nonstop, predovšetkým pri nutnej údržbe, úprave alebo aktualizácii e-shopu.    

III.        Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy a zmluvy o zákazkovom pletení

 1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme úplne vyplneného a riadne odoslaného formulára umiestneného na internetovej stránke e-shopu, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k označenému tovaru za kúpnu cenu a za podmienok špecifikovaných v objednávke (ďalej aj ako „objednávka„). Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o objednávanom tovare (objednávaný tovar kupujúci vloží do elektronického nákupného košíku stlačením tlačidla „Pridať do košíka“), spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informáciu o nákladoch spojených s dodaním tovaru.
 2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v objednávke táto osoba uvedie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, ako aj adresu kam má byť tovar doručený (ak je dodacia adresa odlišná od adresy bydliska), telefónne číslo a e-mailovú adresu. V prípade, ak objednávka nebude mať náležitosti podľa tohto ustanovenia VOP, predávajúci má, okrem iného, právo objednávku neakceptovať.
 3. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky cez e-shop, túto skontrolovať, prípadne ju opraviť a zároveň sa oboznámiť s VOP zverejnenými na internetovej stránke e-shopu.
 4. Odoslaním vyplnenej objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu objednaného tovaru.
 5. Po doručení správne vyplnenej objednávky, bude kupujúcemu systémom e-shopu automaticky zaslané potvrdenie o doručení objednávky v elektronickej forme s informáciou, že objednávka bola zaevidovaná systémom e-shopu a je v procese spracovania. Následne predávajúci zašle kupujúcemu informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „potvrdenie o prijatí objednávky„), a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, zadanej pri registrácií (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
 6. Potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré je potvrdením o uzavretí zmluvy, obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru vrátane DPH, údaje k platbe (najmä variabilný symbol – číslo objednávky pre identifikovanie platby kupujúceho), údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kam má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, kontakt a pod.), VOP platné a účinné v čase vytvorenia objednávky kupujúcim, vrátane reklamačných a iných podmienok, prípadne aj iné potrebné údaje.
 7. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).
 8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu a zmluvu o zákazkovom pletení, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili predmetnú zmluvu (vrátane VOP). Pozmenená objednávka je považovaná za nový návrh kúpnej zmluvy/zmluvy o zákazkovom pletení a zmluva je v takomto prípade uzavretá až akceptáciou predávajúceho/dodávateľa, ktorú zašle na elektronickú adresu kupujúceho.
 9. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán, týchto VOP alebo zo zákonných dôvodov.
 10. Kupujúci ku každej uhradenej objednávke obdrží doklad o zaplatení (faktúru), ktorú predávajúci zašle na elektronickú adresu kupujúceho alebo priamo s tovarom.

IV. Zákazkové pletenie

 1. Na základe zmluvy o zákazkovom pletení sa dodávateľ zaväzuje vyrobiť alebo obstarať pre objednávateľa tovar, ktorý je predmetom zákazky, a tento aj objednávateľovi dodať, pričom dodávateľ sa zaväzuje previesť na objednávateľa vlastnícke právo k tovaru a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za zhotovanie a dodávku tovaru dohodnutú cenu.
 2. Obstaranie alebo výroba tovaru na zákazku podľa predchádzajúceho bodu týchto VOP, sa uskutoční na základe objednávky objednávateľa prostredníctvom eshopu alebo elektronickej adresy info@hyggelig.sk, ktorá bude obsahovať údaje podľa čl. III bod 2. VOP, presné vymedzenie produktu na zákazku (množstvo, farba, rozmery), dobu plnenia, miesta plnenia a vymedzenie ceny produktu.
 3. Zákazka bude realizovaná po vzájomnej dohode zmluvných strán na základe objednávky zo strany objednávateľa a akceptácie tejto objednávky dodávateľom.
 4. V prípade, že dodávateľ nemôže z akýchkoľvek dôvodov objednávku akceptovať podľa vymedzenia objednávateľom, oznámi objednávateľovi bez zbytočného odkladu svoje pripomienky k objednávke. V tomto prípade sa bude zákazka realizovať až potom, keď objednávateľ vyjadrí súhlas s objednávkou vrátane zmien, pripomienok  k nej vznesených zo strany dodávateľa.
 5. Dodávateľ oznámi objednávateľovi akceptáciu objednávky formou potvrdenia o prijatí zákazky, ktorú zašle na elektronickú adresu objednávateľa.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predávajúci je povinný:
 2. a) dodať na základe potvrdenej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 3. b) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru, poskytnúť kupujúcemu potvrdenie objednávky na trvanlivom nosiči, ktorá musí obsahovať všetky informácie v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy,
 4. c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky potrebné doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru predpísané platnými právnymi predpismi SR.
 5. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 6. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu predávajúcemu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť  v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.
 7. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 8. Kupujúci je povinný:
 9. a) prevziať objednaný tovar,
 10. b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, ak ich úhradu predávajúci požaduje,
 11. c) potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 12. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

VI.       Cenové podmienky

 1. Ceny jednotlivých produktov zobrazených na stránkach e-shopu sú aktuálne a platné, uvádzané v mene Euro s príslušnou sadzbou DPH, to sa netýka prípadných poplatkov na dopravu, balné a iných nákladov a poplatkov, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho. S celkovou cenou tovaru je kupujúci oboznámený ešte pred odoslaním objednávky.
 2. Predávajúci nie je platcom DPH.
 3. Kúpna cena tovaru platí vždy v okamihu prevedenia objednávky kupujúcim bez ohľadu na jej neskoršie zmeny.
 4. Daňový doklad vystaví predávajúci kupujúcemu po úhrade kúpnej ceny tovaru a zašle ju priamo s tovarom alebo v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho. Originál faktúry zároveň slúži ako dodací list.

VII.      Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve alebo v zmluve o zákazkovom pletení vrátane všetkých nákladov na dodanie tovaru v lehote splatnosti, najneskôr pri prevzatí tovaru.
 2. Kupujúci zo Slovenska môže zaplatiť kúpnu cenu tovaru: a) v hotovosti pri osobnom odbere na mieste Vranov nad Topľou, Krátka 1803/12, Slovensko; b) platbou vopred na bankový účet (bankovým prevodom) – Bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu IBAN: SK51 0200 0000 0041 5579 4958, s použitím variabilného symbolu: číslo objednávky; c) online platobnými tlačidlami (Internet banking) – bezpečná platba cez platobnú bránu Besteron.
 3. Kupujúci z krajín: Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Slovinsko, môže zaplatiť kúpnu cenu tovaru: a) v hotovosti pri osobnom odbere na mieste Vranov nad Topľou, Krátka 1803/12, Slovensko; b) bankovým prevodom Bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu IBAN: SK51 0200 0000 0041 5579 4958, s použitím variabilného symbolu: číslo objednávky.
 4. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe je kúpna cena splatná do 4 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Pre jasnú identifikáciu platby je kupujúci povinný pri zadávaní platby uviesť variabilný symbol špecifikovaný v potvrdení o prijatí objednávky. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na účet predávajúceho. Ak predávajúci neobdrží platbu na vyššie špecifikovaný bankový účet v lehote splatnosti, bude objednávka automaticky zrušená (stornovaná). Tovar je zasielaný, v prípade platby vopred, až po úhrade celej kúpnej ceny tovaru vrátane nákladov uvedených v čl. VI bod 1. týchto VOP.
 5. Potvrdením a odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s povinnosťou platby, cenou tovaru, prípadne s nákladmi na dopravu, balné a vykonaním platby.
 6. Pri výbere spôsobu platby v hotovosti pri osobnom odbere si dodávateľ vyhradzuje právo žiadať od objednávateľa uhradiť preddavok vo výške min. 50 % z ceny hodnoty tovaru, ktorý je predmetom objednávkyz, ako záväzné potvrdenie objednávky a to platbou vopred na účet dodávateľa.

VIII.     Dodacie podmienky

 1. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu, ktorý je skladom, v lehote 1 – 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
 2. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu, ktorý je na objednávku: matrace a posteľnú súpravu v lehote 2 – 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, obrie bavlnené produkty v lehote 8 – 12 pracovných dní od potvrdenia objednávky, merino hrubú vlnu v lehote 6 – 8 pracovných dní od potvrdenia objednávky, ostatné produkty z katalógu eshopu v lehote 8 – 12 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
 3. Ak je uvádzaná doba dodania, znamená to, že predávajúci zabezpečí v uvedenej lehote odovzdanie tovaru dopravcovi (alebo odovzdanie na odberné miesto) a k tejto lehote je nutné pripočítať dobu doručovania dopravcom. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
 4. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa čl. VIII. bod 1 alebo 2 týchto VOP, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.
 5. Predávajúci realizuje dopravu tovaru ku kupujúcemu kuriérom prepravnej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené v časti Doprava.
 6. Tovar bude dodaný kupujúcemu podľa zvoleného spôsobu dopravy v objednávkovom formulári. O expedovaní tovaru predávajúci môže kupujúceho upovedomiť emailom.
 7. Tovar je možné po dohode prevziať osobne vo Vranove nad Topľou, ul. Krátka 1803/12. Tovar môže prevziať iba kupujúci. Osoba preberajúca tovar musí poznať číslo objednávky tovaru a prípadne mať so sebou vytlačenú objednávku tovaru. V takomto prípade tento spôsob vyzdvihnutia tovaru uveďte prosím v objednávkovom formulári v časti spôsob dopravy.
 8. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodania tovaru a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri zadaní elektronickej objednávky neposkytol všetky požadované údaje, alebo chybne poskytol požadované údaje v objednávke.

IX. Zásady ochrany osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o ochrane osobných údajov“ alebo „Zákon“) a GDPR ako všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľom osobných údajov je Mgr. Veronika Moskaľová, s miestom podnikania Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: 51 834 332, DIČ: 1121158533, fyzická osoba – podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri pod číslom 790-18044, Okresný úrad Vranov nad Topľou (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 3. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: adresa Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou, email: info@hyggelig.sk / mobil: +421 918 576 893.
 4. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor (napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor a iné).
 5. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
 6. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelomuzavretia kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovateľa hyggelig.sk (ďalej len „eshop“) a plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o zákazkovom pletení prostredníctvom emailu info@hyggelig.sk alebo v súvislosti s nimi, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami, a to v rozsahu: meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo.
 7. Osobné údaje podľa bodu 1. tohto článku sú spracúvané na právnom základe – zmluve, nakoľko ich spracúvanie je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, prípadne zmluvy o zákazkovom pletení, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje podľa bodu 1. tohto článku, nie je možné zmluvu uzatvoriť.  Osobné údaje podľa bodu 1. tohto článku sú prevádzkovateľom spracúvané až do uplynutia lehoty, počas ktorej možno uplatniť nároky zmluvných strán vyplývajúce alebo súvisiace s tou ktorou zmluvou. Dokumentácia obsahujúca osobné údaje podľa bodu 1. tohto článku je archivovaná v lehotách v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
 8. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.
 9. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 10. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou nasledovných príjemcov: prepravcom s cieľom dodania tovarov – Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498; poskytovateľovi webhostingu – INTERNET SK, s. r. o. Google Analytics – zaznamenáva cookie a použitie webu, poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe objednávky, plnenia kúpnej zmluvy; dodávateľ fakturáčného systému – spoločnosti FLOWii s.r.o., prípadne aj poskytovateľom účtovných služieb; online marketingovým agentúram; právnym zástupcom, súdom s cieľom uplatnenia a vymáhania nárokov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou..
 11. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
 12. Za podmienok stanovených v Zákone má kupujúci: právo na prístup k svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v bode 3 tohto článku VOP.
 13. Ďalej má kupujúci právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republike v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.
 14. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivírový program, požitie zámku a pod.
 15. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP eshopu vrátane podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma, a to zaškrtnutím políčka prostredníctvom internetového formulára: „Prečítal/a som si všeobecné obchodné podmienky eshopu a som nimi riadne oboznámený/á ako aj so zásadami ochrany osobných údajov“.
 16. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na internetovej stránke eshopu a zároveň zašle kupujúcemu novú verziu týchto podmienok na zadanú e-mailovú adresu, ktorá bola prevádzkovateľovi poskytnutá.

X.        Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím na mieste dodania, ktoré určil.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

XI.     Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 4. V súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na zákazku (mieru) alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.
 5. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo e-mailom. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je o.i. prílohou potvrdenia o prijatí objednávky.
 6. Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu:
  Veronika Moskaľová, Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou (Slovenská republika) alebo emailom na info@hyggelig.sk
 7. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
 8. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ zašle tovar predávajúcemu na nasledovnej adrese: Mgr. Veronika Moskaľová, Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou (Slovenská republika).
 9. Spotrebiteľ je povinný tovar vrátiť úplný, pokiaľ možno s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v stave  a hodnote, v akom tovar prevzal, inakzodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci je oprávnený preskúmať vrátený tovar, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je opotrebovaný alebo poškodený.
 10. Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.
 11. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, iba v prípade ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 12. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia od predávajúceho, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 13. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 14. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
 15. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.
 16. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
 17. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obchodného zákonníka.

XII.      Alternatívne riešenie sporov

 1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail info@hyggelig.sk alebo poštou na adresu predávajúceho. Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.
 3. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk v sekcii ochrana spotrebiteľa). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Web: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

http://ec.europa.eu/
http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/resolving-disputes/index_en.htm

XIII.   Záručné a reklamačné podmienky

 1. Záruku na tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba je 24 mesiacov, s výnimkou osobitne poskytnutej záruky v záručnom liste. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.
 2. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, nedodržaním doporučenej údržby, použitím tovaru  v rozpore s jeho účelom, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením, nedostatočnou alebo nevhodnou údržbou, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený alebo prirodzeným opotrebovaním alebo nedodržaním odporúčanej údržby, ktorá je súčaťou každého tovaru.
 3. Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu odoslaním reklamovaného tovaru spolu  s faktúrou a reklamačným listom poštou na adresu predávajúceho Mgr. Veronika Moskaľová, s miestom podnikania Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou. Balík je vhodné označiť viditeľne slovom „REKLAMÁCIA“ a má obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), faktúru, list presne popisujúci vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj kontaktné údaje kupujúceho (najmä spiatočnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu). Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku.
 4. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený.
 5. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok ako súčasť týchto VOP, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a tiež ako príloha potvrdenia o prijatí objednávky.

XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP platia v znení uvedenom na stránke internetového obchodu whyggelig.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim.
 2. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné upraviť v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP. Skutočnosť, že ktorékoľvek z ustanovení týchto VOP je, alebo sa stane neplatné, resp. neúčinné, nemá vplyv na platnosť a účinnosť jej ostatných ustanovení.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
 4. Na rozhodovanie sporov vyplývajúcich zo vzťahov založených týmito VOP vrátane vzťahov s cudzím prvkom, je rozhodným právom právny poriadok Slovenskej republiky a je daná právomoc súdov Slovenskej republiky, pričom kupujúci, ktorí sú spotrebiteľmi, môžu žalovať predávajúceho aj na súdoch členského štátu Európskej únie, v ktorom má tento spotrebiteľ bydlisko.
 5. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
 6. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.
 7. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 24.01.2021.

Terms & Conditions (english version)

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

General Terms and Conditions of electronic shop www.hyggelig.sk and custom knitting via email info@hyggelig.sk  

I. Basic provisions

 1. These General Terms and Conditions (further as „T&C´s“) manage the rights and obligations of contracting parties arising from the Purchase Contract concluded remotely between the Seller and the Purchaser (further also as „Contracting parties“), of which subject is the purchase and sale of goods or providing service related to goods by means of the online shop: hyggelig.sk (further also as „e-shop“) operated by the Seller. T&C´s further regulate the rights and obligations of the parties arising from the contract for custom knitting concluded by distance between the customer and the supplier by email info@hyggelig.sk. Provisions of these General T&C´s form an inseparable part of each Purchase Contract.
 2. Identification of the Seller:

Business name: Mgr. Veronika Moskaľová

Address of Establishment: Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou – Slovak Republic

entrepreneur registered in the Trade Register of Slovak republic under number 790-18044, District Office Vranov nad Topľou

Identification number: 51 834 332

TAX ID: 1121158533

Contact:                     Tel: +421 918 576 893

E-mail: info@hyggelig.sk

Bank account details: VÚB, a.s.

IBAN: : SK51 0200 0000 0041 5579 4958 SWIFT: SUBASKBX

 • The Purchaser

The Purchaser is every normal person (consumer) purchasing the goods by means of the e-shop or customer who can make goods to order. The consumer is normal person, which by the conclusion and performance of Consumer´s Contract does not act in relation to the subject of his/her business activity, occupation or employment. The entrepreneur is the person described in § 2 sec. 2 of the Act no. 513/1991 Coll., Commercial Code.

 • Supervising authority

Slovak Trade Inspection (SOI) – SIO Inspectorate for Prešov region, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

department of technical control of products and protection of consumer and legal department

Tel.: +421 51 772 15 97 / fax č. +421 51 772 15 96

http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
 • Goods

As the goods are considered all products published in the offer of the e-shop on the internet or custom knit products.

 • Custom knitting Service

Production of hand-knitted goods to order according to the specific requirements of the customer, in which he can combine its properties, by choosing the color and dimensions of the product.

 •  

The Purchaser agrees with the use of electronic tools, mainly the e-shop, for the communication between Contracting parties, or possibly also with the telephone communication.

II. User account and registration

 1. On the basis of the registration made on the website of the e-shop, the buyer can log in to his user interface from where he can buy the goods (hereinafter also „registered customer„).
 2. The purchase of goods is not subject to registration in the e-shop database.
 3. The data entered by the Buyer in the user account shall be deemed correct and complete when the goods are purchased. Access to the user account is secured by email and password. The Buyer is obliged to protect this data so that it cannot be used unauthorized by a foreign person. In case the user account is not used by the buyer for a period exceeding 5 years, the seller is entitled to delete it. This also applies in the event of a breach of the obligation arising from the purchase contract by the buyer, including the terms and conditions. At the same time, the Buyer acknowledges that his / her user account may not be available nonstop, especially during the necessary maintenance, modification or updating of the e-shop.

III. Order and Purchase Contract conclusion

 1. The proposal for the conclusion of the Purchase Contract is sent by the Purchaser to the Seller in the form of filled and submitted form on Seller´s website, which sent the proposal for the conclusion of the Purchase Contract, of which subject is subsequent retributive transfer of ownership right for the goods indicated by the Purchaser as the purchase price and under the conditions stated in this order (further as „order”). The order form contains mainly information about the ordered goods (the buyer puts the ordered goods into the electronic shopping cart by pressing the “Add to Cart” button), the method of payment of the purchase price of the goods, information about the required method of delivery.
 2. The order includes Buyer´s name, surname, home address as well as the address where the goods are to be delivered (if the delivery address is different from the home address), telephone number and e-mail address. If the order does not have the requisites pursuant to this provision of the T&C´s, the seller has, among other things, the right not to accept the order.
 3. Before the submission of the order via e-shop, the Purchaser has the opportunity to check the order, edit it, and also to familiarize with the T&C´s published on the website of the e-shop.
 4. By submitting of filled order, the Purchaser confirms his/her familiarization with the fact that the part of the order is the obligation to pay the purchase price of ordered goods.
 5. After submission of correctly and truthfully filled order form, the buyer will automatically receive an e-shop confirmation of delivery of the order in electronic form, stating that the order has been registered by the e-shop system and is in the process of processing. Subsequently, the Seller shall send the Buyer information whether the Buyer’s order has been accepted (hereinafter referred to as the „Confirmation of Acceptance of the Order„) to the Buyer’s e-mail address entered at registration (hereinafter referred to as the „Buyer’s Email Address“).
 6. Confirmation of Acceptance of the Order which is the confirmation of the contract conclusion, contains information about the name and specification of goods, of which sale is the subject of the Purchase Contract, and also information about the price of the goods, assumed delivery period, name and data about the place, to which the goods has to be delivered, and information about the price, conditions, method and date of delivery of goods to agreed place of delivery for the Purchaser, information about the Seller (company name, address, company registration number, registration number in Commercial Register, etc.), T&C´s valid in the time of placing the order by the Purchaser, including complaints policy and other conditions, or other necessary information.
 7. Depending on the nature of the order (quantity of goods, purchase price, estimated shipping costs), the seller is always entitled to ask the buyer for additional confirmation of the order (eg in writing or by telephone).
 8. The buyer acknowledges that the seller is not obliged to conclude a purchase contract and a contract on custom knitting, especially with persons who have previously materially breached the contract (including the T&C´s). The modified order is considered a new draft purchase / contract knitting contract and the contract is in this case concluded only by acceptance of the seller / supplier, which will be sent to the buyer’s email address.
 9. The delivery of the order confirmation to the Buyer shall be deemed concluded. The contract concluded in this way is binding, it is possible to change or cancel it only by agreement of both contracting parties, these T&C´s or for legal reasons.
 10. The Purchaser receives a payment receipt (invoice) for each order, via e-mail or directly with delivered product.

IV. The Custom knitting

 1. Under the contract knitting contract, the supplier undertakes to produce or procure for the customer the goods subject to the contract and to deliver it to the customer, the supplier undertakes to transfer ownership of the goods to the customer and the customer undertakes to pay the supplier for goods price.
 2. The production of custom goods will be carried out on the basis of the customer’s order via e-shop or e-mail address info@hyggelig.sk, which will contain data according to Art. III pt. 2 of the T&C´s, precise specification of the product to order (quantity, color, dimensions), time of filling, place of filling and definition of the price of the product.
 3. In the event that the Contractor cannot accept the Order for any reason as defined by the Customer, he shall notify the Customer of his comments on the Order without undue delay. In this case, the order will be executed only after the ordering party agrees with the order, including the changes and comments made by the ordering party.
 4. The Contractor shall notify the Customer of the acceptance of the Order in the form of a confirmation of Acceptance of the Order, which shall be sent to the Customer’s email address.

V. Rights and obligations of Contracting parties

 1. The Seller is obligated: a)On the basis of the order confirmed by acceptation, to deliver the goods or services to the Purchaser in agreed amount, quality and period, and to pack the goods or ensure the transport suitable for ensuring the protection and safe delivery of the product, b) immediately after conclusion of the Purchase Contract, latest together with the delivery of the goods, to provide to the Purchaser the order acceptation on permanent means containing all necessary information according to § 3 sec. 1 of the Act no. 102/2014 Coll., including the Purchase Contract Withdrawal; c) Form latest together with the goods, to deliver to the Purchaser all documents in written form or electronic form necessary for the takeover and use of the product, and other documents required by effective legal provisions of Slovak Republic (e.g. warranty certificate, tax document, etc.).
 2. The Seller has the right for full and timely payment of the purchase price from the Purchaser for delivered goods.
 3. If for the reason of selling out of all products or unavailability of goods the Seller is not able to deliver the product to the Purchaser within period determined in the Purchase Contract or determined by these T&C´s and Complaints Policy, or for agreed purchase price, the Seller is obliged to provide the Purchaser substitution performance or the possibility for the Purchaser to withdraw from the Contract (order cancellation). The Purchaser can cancel the order or withdraw from the Contract by sending an e-mail to the Seller. In the case that the Purchaser has already paid the purchase price, or part of it, the Seller is obliged to return this amount to the Purchaser´s bank account within 14 days from the day of delivery of an e-mail on withdrawal from the Purchase Contract or order cancellation, unless otherwise agreed by Contracting parties. In the case that the Purchaser does not accept substitution performance offered by the Seller in an appropriate period, and simultaneously does not withdraw from the Contract, the Seller is authorized to withdraw from the Contract, and if the Purchaser has already paid the purchase price, or its part, the Seller is obliged to return this amount to the Purchaser´s bank account within 14 days from the day of delivery of withdrawal from the Contract to the Purchaser.
 4. The Purchaser was informed by the Seller that the part of the order is the obligation to pay the purchase price.
 5. The Purchaser is obliged: a.) to takeover ordered goods or service related to the product, b.) to pay the Seller agreed purchase price within agreed maturity period including costs on delivery of goods, c.) to confirm the takeover of goods by his/her signature or by signature of authorized person, if required.
 6. The Purchaser has the right for delivery of goods or services in the amount, quality, date and place agreed by Contracting parties.

VI. Price conditions

 1. Prices of particular products introduced on the website of the e-shop are up-to-date and valid, stated in the currency of Euro, VAT incl. This, however, does not apply to possible fees for the delivery or other costs and fees, which are visible only in shopping cart and their amount depends on the choice of the Purchaser. The Purchaser will be familiarized with the final price of the order before placing and submitting the order.
 2. The seller is not a payer of value added tax.
 3. The purchase price of the goods is valid in the moment of placing the order by the Purchaser, without regard on its later changes.
 4. The Seller shall issue the tax document (original invoice) to the Buyer after payment of the purchase price of the goods and send it directly with the goods or in electronic form to the Buyer’s email address. The original invoice also serves as a delivery letter.

VII. Payment conditions

 1. The Purchaser is obliged to pay the Seller the purchase price agreed in the Purchase Contract or in a custom knitting contract including all costs for the delivery of the goods within the maturity period, latest by the takeover of the goods.
 2. The Purchaser from Slovakia may pay the purchase price of the goods: a) in cash at personal pick-up at Vranov nad Topľou, Krátka 1803/12, Slovakia; (b) payment in advance to a bank account (via bank transfer) – Bank account: VÚB, a.s., IBAN account number: SK51 0200 0000 0041 5579 4958, using the variable symbol: order number; c) online payment buttons (Internet banking) – secure payment through the Besteron payment gateway.
 3. The Purchaser from Czech republic, Austria, Germany, Italy, Belgium, France, Netherlands, Luxembourg, Slovenia can pay the purchase price: a) in cash at personal pick-up at Vranov nad Topľou, Krátka 1803/12, Slovakia; (b) payment in advance to a bank account (via bank transfer) – Bank account: VÚB, a.s., IBAN account number: SK51 0200 0000 0041 5579 4958, using the variable symbol: order number.
 4. In the case of cash payment, the purchase price is payable upon receipt of the goods. In case of cashless payment, the purchase price is payable within 4 days from the conclusion of the purchase contract. In order to clearly identify the payment, the buyer is obliged to state the variable symbol specified in the order confirmation when placing the payment. Payment shall mean the moment of crediting the price to the seller’s account. If the seller does not receive payment to the above specified bank account within the due date, the order will be automatically canceled. Goods are dispatched, in the case of payment in advance, only after payment of the entire purchase price of the goods, including the costs referred to in Art. VI point 1 of these T&C´s.
 5. By confirmation and submission of the order, the Purchaser agrees with the obligation to pay for the goods, with the price of the goods, costs on delivery and performing the payment according to the choice of the Purchaser.
 6. When selecting the method of payment in cash for personal collection, the Contractor reserves the right to ask the Customer to pay an advance of min. 50% of the value of the goods that are the subject of the order as a binding order confirmation and payment in advance to the supplier’s account.

VIII. Delivery conditions

 1. Unless the Seller and the Purchaser have agreed otherwise in the Purchase Agreement, the Seller shall deliver the goods to the Buyer in stock within 1 – 3 working days of the order confirmation.
 2. The seller is obliged to deliver the goods to the Purchaser who is on order: mattresses and bedding within 2 – 5 working days of order confirmation, chunky cotton products within 8 – 12 working days of order confirmation, merino chunky yarn within 6-8 working days of order confirmation, other products from the e-shop catalog within 8 – 12 working days from the order confirmation.
 3. If the delivery time is indicated, it means that the seller will ensure the delivery of the goods to the carrier (or delivery to the delivery point) within the given time and the delivery time by the carrier must be added to this time. Delivery of goods is done by handing it over to the Purchaser or the first carrier for transport to the Purchaser.
 4. If the Seller did not fulfill his/her obligation to deliver the product within above mentioned period, the Purchaser calls on the Seller to deliver the product in an appropriately extended and agreed period. If the Seller does not deliver the product within this additionally agreed period, the Purchaser is authorized to withdraw from the Contract and the Seller is obliged to refund the Purchaser with already paid part of the purchaser price within 14 days from the day of withdrawal from the Contract by non-cash transfer on the bank account of the Purchaser.
 5. The Seller shall transport the goods to the Purchaser by courier of the shipping company Direct Parcel Distribution SK s.r.o., with its registered office at Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498. Other rights and obligations of the contractual parties in the transport of goods may be regulated in the Transport section.
 6. The goods or services will be delivered to the Purchaser by the method selected by the Purchaser during placing the order. The Purchaser can be notified by e-mail about shipping the order.
 7. The goods can be picked up personally in Vranov nad Topľou, ul. Krátka 1803/12. Goods can only be taken over by buyers. The person receiving the goods must know the order number of the goods and possibly have the goods order printed with them. In this case, please indicate this method of picking up the goods in the order form in the shipping method section.
 8. The buyer is obliged to take over the goods in person at the place specified in the order or to ensure that the goods are taken over by the person authorized by him. The place of performance shall be the place to which the goods are delivered. The Seller shall not be liable for any delay in delivery of the goods and for damage caused by the fact that the Buyer failed to provide all required data when placing an electronic order or incorrectly provided the required data in the order.

IX. Privacy policy

 1. Personal data shall be processed in accordance with Law No. 18/2018 Coll. on the protection of personal data and on amendments to certain acts, as amended (hereinafter referred to as the “Personal Data Protection Act” or “the Act”) and GDPR as the General Data Protection Regulation.
 2. The operator of personal data is Mgr. Veronika Moskaľová, with place of business Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: 51 834 332, DIČ: 1121158533, natural person – entrepreneur registered in the Trade Register under number 790-18044, District Office Vranov nad Topľou (further only: „operator„).
 3. The operator’s contact details are: address Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou, email: info@hyggelig.sk / mobile: +421 918 576 893.
 4. Personal data shall mean all information relating to an identified or identifiable natural person; an identifiable natural person is a natural person that can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier (for example, name, identification number, location data, network identifier and others).
 5. The controller has not appointed a responsible person for the protection of personal data.
 6. The Operator processes the personal data of the data subjects for the purpose of concluding a distance purchase contract through the e-commerce of the operator www.hyggelig.sk (hereinafter referred to as „e-shop“) and fulfillment of obligations arising from this purchase contract or .com or in connection with them, as well as in pre-contractual relations with the persons concerned, to the extent: name, surname, billing address, delivery address, e-mail address, telephone number.
 7. The personal data referred to in point (1) of this Article shall be processed on a legal basis – a contract, since their processing is necessary for the performance of the purchase contract or the contract for custom knitting to which the person concerned is a party. If the data subject does not provide his / her personal data under point 1 of this article, the contract cannot be concluded. The personal data referred to in point 1 of this Article shall be processed by the controller until the expiry of the period during which the claims of the contracting parties arising from or related to the particular contract can be claimed. The documentation containing the personal data referred to in point 1 of this Article shall be archived within the time limits in accordance with specific legislation.
 8. There is no automatic individual decision-making pursuant to Section 28 of the Personal Data Protection Act.
 9. After the expiry of the period of retention of personal data, the controller shall delete the personal data.
 10. The Operator does not disclose, disclose, or disclose the personal data of the data subjects to any other entities except for the following recipients: Carriers for the delivery of goods – Direct Parcel Distribution SK sro, having its registered office at Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498; webhosting provider – INTERNET SK, p. r. about. Google Analytics – records cookies and use of the website, payment service providers to process payments and banks based on order, performance of the purchase contract; the supplier of the invoicing system – FLOWii s.r.o., and possibly also the provider of accounting services; online marketing agencies; a lawyer, a court with a view to asserting and enforcing claims arising from or related to the purchase contract.
 11. The controller does not intend to transfer personal data to a third country (outside the EU) or to an international organization.
 12. Under the conditions set forth in the Act, the Buyer has: the right to access his / her personal data pursuant to Section 21 of the Act, the right to rectify personal data pursuant to Section 22 of the Act, or processing restrictions under Section 24 of the Act, the right to object to processing pursuant to Section 27 of the Act, the right to data portability pursuant to Section 26 of the Act, the right to withdraw consent to processing in writing or electronically to the address or email of the Operator specified in point 3 of this T&C´.
 13. In addition, the Buyer has the right to file a complaint with the Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic if he considers that his right to personal data protection has been violated.
 14. The controller declares that it has taken all appropriate technical and organizational measures to secure personal data. The operator has taken technical measures to secure data storage and storage of personal data in paper form, especially passwords, antivirus program, lock usage, etc.
 15. By submitting an order form from the online order form, the buyer confirms that he / she is familiar with the terms and conditions of the e-shop including the terms of processing and privacy and accepts them in full by ticking the box using the online form: and I am duly acquainted with them as well as the privacy policy. „
 16. The operator is entitled to change these conditions. He will publish the new version of the Privacy Policy on the eshop website and at the same time send the buyer a new version of these Terms and Conditions to the specified e-mail address provided to the Operator.

X. Ownership rights and transfer of damage risk on the goods

 1. The Purchaser obtains the ownership rights on the goods by paying the full purchase price and by taking the goods over on the place of the delivery determined by the Purchaser.
 2. The damage risk on the goods is transferred to the Purchaser in the time of the takeover of the goods from the Seller.

XI.  Contract withdrawal

 1. Purchaser´s contract withdrawal, acting as the consumer, is governed by provisions of the Act no. 102/2014 Coll.
 2. The consumer is authorized to withdraw from remotely concluded contract or the contract concluded outside the operational premises of the Seller also without stating any reason to 14 days from the takeover of goods or from the conclusion of the contract on providing the service.
 3. The consumer can withdraw from the contract, of which subject is the delivery of goods, also before contract withdrawal period beginning.
 4. In accordance with § 7 sec. 6 letter c) of the Act no. 102/2014 Coll., the consumer cannot withdraw from the contract, if this contract´s subject is selling of products created according to personal requirements of the Purchaser, products tailored to personal needs of the Purchaser, or goods solely for one concrete Purchaser. In accordance with these T&C´s and stated legal provision, it is not possible to withdraw from the contract, of which subject is creation of goods with the use of the service of product personalization, as such product should serve only for one concrete purchaser, and this product cannot be returned regarding its qualities.
 5. The consumer can apply the right on contract withdrawal by the Seller in written form or by e-mail. The consumer can use the contract withdrawal form located on relevant sub-site of electronic shop of the Seller.
 6. Legal action directed towards contract withdrawal can be submitted in written form to address:

Mgr. Veronika Moskaľová, Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou (Slovakia) or via email info@hyggelig.sk

 • Contract withdrawal period is considered as maintained, if the notification on contract withdrawal was sent to the Seller latest on the last day of given period.
 • Latest to 14 days from the contract withdrawal, the consumer is obliged to return the goods or to bring the product to the Seller or to authorized person for the takeover of the goods. This period is considered as maintained, if the product was submitted for transport latest on the last day of given period. The consumer can send the goods to the Seller to address: Mgr. Veronika Moskaľová, Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou (Slovakia).
 • The consumer is obliged to return the product in complete condition, with complete documentation, undamaged, clean, if possible also with original package, in overall condition and same value as it was received, otherwise is responsible only for the decrease of product´s value, which was formed as the consequence of such manipulation with the goods, which is over the level of manipulation necessary for finding of qualities and functionality of goods.
 • The Seller is obliged, without any delay, latest to 14 days from the day of delivery of notification on contract withdrawal, to return to the consumer all payments accepted from him/her in relation to the order. Contracting parties can agree that instead of the refund of the purchase price, the Seller exchanges returned goods for other goods from the offer of corresponding value.
 • By contract withdrawal, the subject of which is the sale of goods, the Seller is not obliged to refund to the Purchaser all payments before the goods is returned/delivered, or until the consumer does not prove return submission of goods to the Seller, only in the case that the Seller proposes personal takeover of the goods of by him/her authorized person.
 • The Seller is not obliged to pay the consumer any additional costs, if the consumer chooses different method of delivery from the Seller than the cheapest common method of delivery offered by the Seller. Additional costs are understood as the difference between costs on delivery chosen by the consumer, and costs for the cheapest common method of delivery offered by the Seller.
 • In the case of contract withdrawal, the consumer bears costs on goods return to the Seller or to the person authorized by the Seller for the takeover of the goods.
 • In the case of contract withdrawal, the consumer is responsible for the decrease in the product value caused as a consequence of such manipulation with the goods, which is over the level of manipulation necessary for finding of qualities and functionality of goods.
 • The Seller recommends to the Purchaser to insure the goods, which is the subject of return. Damage risk on the goods, which is the subject of return, bears the Purchaser until the moment of the goods takeover by the Seller.
 • The Seller reserves the right not to accept the goods sent by the Purchaser with cash on delivery.
 • Contract withdrawal by the Purchaser acting as the entrepreneur is governed by relevant provisions of Commercial Code.

XII. Alternative solution of disputes

 1. Legal relationships established between the Seller and the Purchaser in relation to the use of electronic shop and conclusion of contractual relationship, are governed by the legal order of Slovak Republic.
 2. In the case of a dispute between the Seller and the Purchaser as the consumer, the consumer is authorized to claim the rectification from the Seller if the Purchaser is not satisfied with the method of complaint´s processing and completion, or if the Purchaser assumes that the Seller breached his/her rights. The request for rectification can be sent electronically to e-mail address:info@hyggelig.skor by post mail to address of the Seller. In the case that the Seller rejected this request or did not provide any reply to 30 days from the day of its submission, the consumer has the right to submit a proposal for initiating alternative solution of such dispute to any of subjects of alternative solution of disputes.
 3. The subject of alternative solution of disputes is Slovak Trade Inspection or other relevant and authorized legal person registered in the list of subjects of alternative solution of disputes managed by Ministry of Economy of Slovak Republic (the list is available on the website: www.mhsr.sk in the section “consumer´s protection”). The Purchaser, as the consumer, is authorized to select the subject of alternative solution of disputes. The consumer can use for such proposal submission concrete online platform for solution of disputes available on the website: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Web: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Online Dispute Resolution Platform http://ec.europa.eu/odr

More about business and Online Dispute Resolution in the EU http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/resolving-disputes/index_en.htm

XIII. Warranty and complaints conditions

 1. The seller guarantees the goods according to generally binding legal regulations. The warranty period is 24 months, with the exception of a specially provided warranty in the warranty certificate. The warranty period commences from the date of receipt of the goods by the Purchaser. The Purchaser is obliged to inspect the delivered goods and inform the Seller without undue delay (at the latest on the day following its receipt) of any defects found. Later claims of obvious defects will not be accepted by the seller.
 2. Provided warranty does not apply to defects caused by unprofessional or negligent manipulation, use of goods in the contradiction with its purpose or manual, intentional or unintentional mechanical damage, insufficient or unsuitable maintenance, as a consequence of natural change of materials the product is made of, or by natural wear of the product.
 3. The Purchaser can make a claim by sending the claimed goods together with an invoice and a complaint letter by mail to the address of the seller Mgr. Veronika Moskaľová, with place of business Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou. The package should be visibly marked with the word „CLAIM“ and should contain: the goods (including the complete accessories), the invoice, a letter describing the defect and the way the defect occurs, as well as the buyer’s contact details (especially return address, telephone number, email address). The goods must be properly packed to prevent damage to the goods during transport and we recommend sending the goods by registered mail or as an insured shipment.
 4. It is possible only to complaint the goods (or the service related to the product) purchased by the Seller and fully paid.
 5. The complains procedure and the method of elimination of defects on the product is described in the Complaints Policy as the part of these T&C´s located on relevant sub-site of electronic shop of the Seller.

XIV.      Final provisions

 1. These T&C´s are applicable and effective in the version published on the website: hyggelig.sk on the day of the order submission by the Purchaser.
 2. Provisions derogating from the terms and conditions may be regulated in the sales contract. Divergent provisions in the purchase contract take precedence over the provisions of the T&C´s. The fact that any of the provisions of these T&C´s is, or will become invalid, resp. shall not affect the validity and effectiveness of its other provisions.
 3. The operator reserves the right to modify these T&C´s at any time in the case that such action will be required by the change of business policy or effective legislation.
 4. For judging of disputes arising from relationships established by these T&C´s, including relationships with foreign parties, the judging authority is the legislation of Slovak Republic and governing is the power of courts of Slovak Republic, while the Purchaser, which is the consumer, can sue the Seller also on courts of other member states of European Union, in which this consumer has his/her residence.
 5. Legal relationships between the Seller and the Purchaser as the consumer not explicitly modified by these T&C´s, are governed by relevant regulations of the Act no. 40/1964 Coll. of Commercial Code, as amended, Act no. 250/2007 Coll. on Consumer´s Protection, and as amended in the Act of Slovak National Council no. 372/1990 Coll., on Misdeeds, as amended, Act no. 102/2014 Coll. on Consumer´s Protection by the sale of goods or providing of services on the basis of remotely concluded contract or of the contract concluded outside operational premises of the Seller, as amended, as well as by other related provisions.
 6. Legal relations between the seller and the buyer entrepreneur not expressly regulated by these terms and conditions are governed by the relevant provisions of the Commercial Code and related regulations.
 7. These T&C´s enter into effect on 24.01.2021.